سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دایرة معارف فقه  
تدوین دائرة المعارف 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
موسسه اسراء 
تدوین تفسیر 
 
 
علمی پژوهشى